Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός;

Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός;

Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός;

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στατιστικές των συνεταιρισμών από το ILO (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στατιστικές των συνεταιρισμών από το ILO 3:17 min

Συνεταιρισμοί – επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη τους και λειτουργούν δημοκρατικά – αναγνωρίζονται παντού για την ικανότητά τους να δημιουργούν αξιοπρεπείς, βιώσιμες θέσεις εργασίας και να διανέμουν τον πλούτο που παράγεται πιο δίκαια.

Γνωρίζουμε ότι έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ήταν πάντα δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτός με τη χρήση εναρμονισμένων μεθόδων που επιτρέπουν διεθνείς συγκρίσεις,

Εξ ου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν για την αποτελεσματική προώθηση της ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων.

Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κατάλληλες πολιτικές και προγράμματα για τους συνεταιρισμούς, η ΔΟΕ (ILO) διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών για τους συνεταιρισμούς, που θα παρέχει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων – αριθμητικά μεγέθη, τύποι συνεταιρισμών, μέλη συνεταιρισμών, εργασίες που έχουν γίνει, συμβολή στην οικονομία – ώστε να περιέχει στοιχεία συγκρίσιμα παγκοσμίως.

Συνεταιρισμοί – επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη τους και λειτουργούν δημοκρατικά – αναγνωρίζονται παντού για την ικανότητά τους να δημιουργούν αξιοπρεπείς, βιώσιμες θέσεις εργασίας και να διανέμουν τον πλούτο που παράγεται πιο δίκαια.

Γνωρίζουμε ότι έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ήταν πάντα δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτός με τη χρήση εναρμονισμένων μεθόδων που επιτρέπουν διεθνείς συγκρίσεις,

Εξ ου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν για την αποτελεσματική προώθηση της ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων.

Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κατάλληλες πολιτικές και προγράμματα για τους συνεταιρισμούς, η ΔΟΕ (ILO) διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών για τους συνεταιρισμούς, που θα παρέχει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων – αριθμητικά μεγέθη, τύποι συνεταιρισμών, μέλη συνεταιρισμών, εργασίες που έχουν γίνει, συμβολή στην οικονομία – ώστε να περιέχει στοιχεία συγκρίσιμα παγκοσμίως.

Η ΔΟΕ (ILO) υιοθέτησε για πρώτη φορά τη Σύσταση αριθ. 193 για την προώθηση των συνεταιρισμών το 2002 ένα διεθνές πρότυπο το οποίο, μεταξύ άλλων, καλεί τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τη συλλογή εθνικών στατιστικών για τους συνεταιρισμούς.

Το 2013, οι συμμετέχοντες στο 19ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικών Εργασίας (ICLS) ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών σχετικά με τις στατιστικές για τους συνεταιρισμούς.

Με αυτήν την εντολή, η ΔΟΕ (ILO) και τα μέλη της τεχνικής ομάδας εργασίας της Επιτροπής Προώθησης της Συνεταιριστικής Δράσης (COPAC), ετοίμασαν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεταιριστικές στατιστικές, που εγκρίθηκαν το 2018 στο 20ο του ICLS, και από το Διοικητικό Όργανο της ΔΟΕ (ILO) το 2019.

Οι οδηγίες καλύπτουν έννοιες και ορισμούς, τους διαφορετικούς τύπους συνεταιρισμών, τις στατιστικές μονάδες και άλλα θέματα ενδιαφέροντος όπως η εργασία σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Τέσσερις τύποι συνεταιρισμών έχουν καθοριστεί ανάλογα με το κύριο ενδιαφέρον των μελών τους.

Τα τέσσερα κριτήρια του ορισμού λειτουργίας ενός συνεταιρισμού είναι:

Ο συνεταιρισμός είναι ένας θεσμικά ιδρυμένος επίσημος φορέας.

Ελέγχεται δημοκρατικά από τα μέλη του.

Η ένταξη ως μέλος είναι εθελοντική και ανοιχτή σε όλους.

Τα κέρδη ή τα πλεονάσματά του κατανέμονται μεταξύ των μελών – χωρίς αυτό να συνδέεται με το κεφάλαιο που συνεισφέρει κάθε μέλος.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν από μέλη ή μη μέλη και μπορεί να περιλαμβάνουν όλες τις μορφές εργασίας που παρατίθενται στην πιο πρόσφατη έκδοση της διεθνούς τυποποιημένης ταξινόμησης.

Συλλογή, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων πρέπει να γίνει για τους τέσσερις βασικούς τύπους συνεταιρισμών, για ειδικές υποκατηγορίες τύπων για κάθε χώρα · ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, και ανά περιοχή ενδιαφέροντος για τις εθνικές στατιστικές ανάγκες.

Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι οδηγίες εφαρμόζονται από χώρες στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής.

Προστέθηκε σε αυτό μια επιπλέον εργασία για την ανάπτυξη μεθόδων για την μέτρηση της συμβολής των συνεταιρισμών στην οικονομία.

Ο στόχος είναι να εκπονηθεί ένα εγχειρίδιο στατιστικών για τους συνεταιρισμούς, το οποίο θα εξετάζεται και θα συζητείται κατά περιόδους με έναρξη το 21ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικών Εργασίας που έχει προγραμματιστεί για το 2023.

Ανυπομονούμε για τη συνεργασία σας και μπορείτε να επικοινωνήστε με το coop@ilo.org για να λάβετε μέρος σε αυτό το υπέροχο έργο.

Συνεταιρισμοί – επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη τους και λειτουργούν δημοκρατικά – αναγνωρίζονται παντού για την ικανότητά τους να δημιουργούν αξιοπρεπείς, βιώσιμες θέσεις εργασίας και να διανέμουν τον πλούτο που παράγεται πιο δίκαια.

Γνωρίζουμε ότι έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ήταν πάντα δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτός με τη χρήση εναρμονισμένων μεθόδων που επιτρέπουν διεθνείς συγκρίσεις,

Εξ ου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν για την αποτελεσματική προώθηση της ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων.

Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κατάλληλες πολιτικές και προγράμματα για τους συνεταιρισμούς, η ΔΟΕ (ILO) διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών για τους συνεταιρισμούς, που θα παρέχει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων – αριθμητικά μεγέθη, τύποι συνεταιρισμών, μέλη συνεταιρισμών, εργασίες που έχουν γίνει, συμβολή στην οικονομία – ώστε να περιέχει στοιχεία συγκρίσιμα παγκοσμίως.

Η ΔΟΕ (ILO) υιοθέτησε για πρώτη φορά τη Σύσταση αριθ. 193 για την προώθηση των συνεταιρισμών το 2002 ένα διεθνές πρότυπο το οποίο, μεταξύ άλλων, καλεί τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τη συλλογή εθνικών στατιστικών για τους συνεταιρισμούς.

Το 2013, οι συμμετέχοντες στο 19ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικών Εργασίας (ICLS) ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών σχετικά με τις στατιστικές για τους συνεταιρισμούς.

Με αυτήν την εντολή, η ΔΟΕ (ILO) και τα μέλη της τεχνικής ομάδας εργασίας της Επιτροπής Προώθησης της Συνεταιριστικής Δράσης (COPAC), ετοίμασαν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεταιριστικές στατιστικές, που εγκρίθηκαν το 2018 στο 20ο του ICLS, και από το Διοικητικό Όργανο της ΔΟΕ (ILO) το 2019.

Οι οδηγίες καλύπτουν έννοιες και ορισμούς, τους διαφορετικούς τύπους συνεταιρισμών, τις στατιστικές μονάδες και άλλα θέματα ενδιαφέροντος όπως η εργασία σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Τέσσερις τύποι συνεταιρισμών έχουν καθοριστεί ανάλογα με το κύριο ενδιαφέρον των μελών τους.

Τα τέσσερα κριτήρια του ορισμού λειτουργίας ενός συνεταιρισμού είναι:

Ο συνεταιρισμός είναι ένας θεσμικά ιδρυμένος επίσημος φορέας.

Ελέγχεται δημοκρατικά από τα μέλη του.

Η ένταξη ως μέλος είναι εθελοντική και ανοιχτή σε όλους.

Τα κέρδη ή τα πλεονάσματά του κατανέμονται μεταξύ των μελών – χωρίς αυτό να συνδέεται με το κεφάλαιο που συνεισφέρει κάθε μέλος.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν από μέλη ή μη μέλη και μπορεί να περιλαμβάνουν όλες τις μορφές εργασίας που παρατίθενται στην πιο πρόσφατη έκδοση της διεθνούς τυποποιημένης ταξινόμησης.

Συλλογή, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων πρέπει να γίνει για τους τέσσερις βασικούς τύπους συνεταιρισμών, για ειδικές υποκατηγορίες τύπων για κάθε χώρα · ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, και ανά περιοχή ενδιαφέροντος για τις εθνικές στατιστικές ανάγκες.

Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι οδηγίες εφαρμόζονται από χώρες στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής.

Προστέθηκε σε αυτό μια επιπλέον εργασία για την ανάπτυξη μεθόδων για την μέτρηση της συμβολής των συνεταιρισμών στην οικονομία.

Ο στόχος είναι να εκπονηθεί ένα εγχειρίδιο στατιστικών για τους συνεταιρισμούς, το οποίο θα εξετάζεται και θα συζητείται κατά περιόδους με έναρξη το 21ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικών Εργασίας που έχει προγραμματιστεί για το 2023.

Ανυπομονούμε για τη συνεργασία σας και μπορείτε να επικοινωνήστε με το coop@ilo.org για να λάβετε μέρος σε αυτό το υπέροχο έργο.