Ποιοί είμαστε

«Σε περιόδους οικονομικής παρακμής, ύφεσης ή κρίσης δεν υπάρχουν λιγότεροι πόροι ούτε και μικρότερη επιθυμία για αγαθά και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο από ότι σε περιόδους άνθησης ή οικονομικής εξάπλωσης. Αυτό που μεταβάλλεται είναι η επενδυτική εμπιστοσύνη που οδηγεί στην ανάληψη επενδυτικού κινδύνου σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Κάθε οικονομία που στηρίζεται για τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη των επενδυτών είναι καταδικασμένη να υποφέρει από τις διακυμάνσεις της εμπιστοσύνης αυτής…Το επανεφευρεμένο συνεταιριστικό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις που στόχος είναι η αναμόρφωση της οικονομίας, διότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν είναι δυνατό να αναμένεται απλώς ν’ αναγεννηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά είναι ανάγκη να ενθαρρυνθούν λύσεις αυτοβοήθειας και να παρακινηθούν διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων να αναλάβουν το καθήκον ν’ αναπτύξουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως άμεση ή έμμεση κινητήριο δύναμη για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική βελτίωση».

«Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα» Edgar Parnell

Το δίκτυο ΚΑΠΑ ιδρύθηκε το 2008, για να απαντήσει στο ερώτημα:

“Γιατί οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες θεωρούνται επιτυχημένες και βιώσιμες και στην Ελλάδα όχι;”

Οι απαντήσεις

  • Έλλειψη συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Η έννοια της συνεταιριστικής εκπαίδευσης είναι μια άγνωστη έννοια στον τόπο μας, σε άλλες χώρες αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία και λειτουργία επιτυχημένων και βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
  • Μη υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο: Η συνεταιριστική Νομοθεσία δεν είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις συνεταιριστικές αρχές όπως διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες το επιβάλουν και η χώρα μας έχει αποδεκτεί.
  • Αδυναμία διατήρησης της ανεξαρτησίας: Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αδυνατούν να διατηρήσουν την αυτονομία και ανεξαρτησία τους.
  • Άγνοια της δυναμικής: Ελλιπής προώθηση της συνεταιριστικής και κοινωνικής οικονομίας και της δυναμικής τους (παραγωγή, δημιουργία, κοινωνική συνοχή).

Τομείς Δράσεων

  • Συνεταιριστική Εκπαίδευση
  • Συνεταιριστική Προώθηση
  • Συνεταιριστικό Νομικό πλαίσιο

Έρευνα

Ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία καθώς και νομοθεσία άλλων χωρών (έμφαση στην Ισπανική), ανάπτυξη και διαμόρφωση της συνεταιριστικής και κοινωνικής οικονομίας, τάσεις, ιστορική διαδρομή συνεταιριστικής οικονομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Διεθνείς συνεργασίες

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνής οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας. Βασικότερος συνεργάτης μας είναι οι «Συνεταιρισμοί Ευρώπης» (Cooperatives Europe) αλλά και άλλοι οργανισμοί όπως η Διεθνής Ένωση Συνεταιρισμών Εργαζομένων και Υπηρεσιών (CICOPA) και ο συνεταιριστικός τομέας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO/Coop). Τον Ιούνιο του έτους 2016 το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. έγινε μέλος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.).

Ευρωπαϊκές συνέργειες

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης στον τομέα της συνεταιριστικής και κοινωνικής οικονομίας (Προγράμματα CoopStarter, ICS-MEDcoop).

Βέλτιστες πρακτικές  & δικτύωση

Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών κοινωνικής οικονομίας από όλο τον κόσμο με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Προώθηση

  • Μετάφραση άρθρων, εντύπων, υποτιτλισμός σχετικών ταινιών.
  • Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για την προώθηση της συνεταιριστικής και κοινωνικής οικονομίας.
  • Προώθηση μέσω  τηλεοπτικών εκπομπών, ραδιοφώνου, internet, κλπ.

Καινοτομία

Τεχνικές συλλογικής λήψης αποφάσεων (world café, open space κλπ.), συμμετοχική ηγεσία (participative leadership).

Συμβουλευτική

Παροχή συμβουλών σε νέες και υπάρχουσες συνεταιριστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με διεθνή επιτυχημένα πρότυπα τα οποία βασίζονται στις συνεταιριστικές αρχές.

Τομείς

Ανάπτυξη συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς (αγροτικών ,καταναλωτικών, εργαζομένων αλλά και σε αναδυόμενους τομείς (υγεία, τουρισμός, ενέργεια).

Εκπαίδευση

Συνεταιριστική εκπαίδευση για την εκκίνηση συνεταιριστικών επιχειρήσεων αλλά και την ενδυνάμωση υπαρχόντων συνεταιρισμών.

Δείτε την σειρά μαθημάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης.