Καταστατικό

sfkapaΤο Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 482/2008

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία « Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης » με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας με διακριτικό τίτλο « Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.» και έδρα τα Ιωάννινα. Η Εταιρία έχει τη νοµική μορφή αστικής εταιρίας µή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µή κυβερνητικής οργάνωσης της Κοινωνικής Οικονομίας. To Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι το διάδοχο σχήμα του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Ιωαννίτων Οικονομίας ( ΔΙ.Κ.Α.Ι.Ο )

2. Χάριν συντομίας η εταιρία αναφέρεται στο παρόν καταστατικό µε τον διακριτικό τίτλο « Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.» ή Δίκτυο.

3. Η διάρκεια της Εταιρίας θα είναι αορίστου χρόνου.

4. Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. δύναται µε απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον µελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (∆.Σ.) να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία µε άλλα σωματεία ή οργανώσεις, που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης δύναται να ιδρύει παραρτήματα στα Ιωάννινα ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, µε αντικείμενο που να είναι υποσύνολο του γενικού πιο πάνω αντικειμένου.

Άρθρο 2

Σκοποί και τρόποι επίτευξή τους:

1. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρίας είναι στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάδειξη, διάδοση και η εφαρμογή των πρακτικών της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, των Αξιών και των Αρχών της.

1.1 Ενημέρωση- Πληροφόρηση – Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος και Συνεταιριστικής Παιδείας.

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, των δημόσιων αρχών, των επιχειρηματιών και της κοινωνίας των πολιτών για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και στη δημιουργία επιχειρήσεων σύμφωνα με το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας, όπως των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που βασίζονται στις Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες της Διεθνής Συνεταιριστικής Ένωσης (I.C.A.) των 800.000.000 μελών παγκοσμίως και των 160.000.000 μελών στην Ευρώπη (1 στους 3).

Να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους της Κοινωνικής Οικονομίας ή Τομέας της Αλληλέγγυας Οικονομίας ως ο Τρίτος Τομέας της Οικονομίας.

1.2 Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Παρατηρητήριο Τιμών

Πιλοτική παρακολούθηση δεικτών της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, με σκοπό την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος και τη δημιουργία συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες της οικονομίας, με προτεραιότητα τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, ως ένας τομέας που αφορά όλους τους πολίτες, ώστε αυτοί να αποτελέσουν τους κυματοθραύστες στην άνοδο των τιμών, ως ένα εναλλακτικό μοντέλο προμήθειας οικιακών ειδών, ένα πρόσθετο σταθεροποιητικό σύστημα στην αγορά.

Στόχος της ενέργειας είναι η δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών τροφίμων στην περιοχή μας, η οργάνωση της πιλοτικής παρακολούθησης των δεικτών αγοραστικής δύναμης. Η συλλογή στοιχείων, ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών με την συνεργασίας στο επίπεδο υποδομών ενός κοινωνικού εταίρου π.χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και η καταγραφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπολιτών για την δημιουργία καταναλωτικού συνεταιρισμού. H μαζική αγορά ειδών διατροφής, μετά από διαπραγμάτευση ομάδας καταναλωτών με εταιρείες και συνεταιρισμούς προμήθειας τροφίμων μέσω καταναλωτικών συνεταιρισμών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Σκοπός του καταναλωτικού συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου μαζικής αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης, είναι μέρος του ποσού της διαφοράς της τιμής αγοράς, από την ιδιωτική οικονομία, να συσσωρεύεται και να χορηγείται σε υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, των άλλων δύο συνιστωσών της Κοινωνικής Οικονομίας με Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, όπως μισθοδοσίες σε κέντρα υγείας γειτονιάς, παιδικών σταθμών βοήθεια στο σπίτι, δημοτική αστυνομία ασφάλεια, φύλαξη σχολείων, συντήρηση παιδικών χαρών-πάρκων, κλητήρες μιας στάσης εξυπηρέτηση του πολίτη κλπ με προτεραιότητα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, συμβάλλοντας εκτός από την οικονομική τόνωση του νοικοκυριού και στην ποιότητα ατομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

1.3 Διαμόρφωση του κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος

Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας για την Κοινωνική Οικονομία στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

1.4 Ενέργεια Νεολαία σε δράση – Πολιτισμός Δράσεις οργάνωσης, διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων

Όπως ενεργοποίηση των δράσεων «Οργανωτές κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων και συστήματα υποστήριξης», «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» Ενέργεια Νεολαία σε δράση 2007-2013 πρoς την κατεύθυνση της Κοινωνικής Οικονομίας.

Αναπαραστάσεις σκηνών καθημερινής διαβίωσης περασμένων αιώνων σε οικισμούς-παραδοσιακά χωριά.

Δημιουργία οικισμών – μουσείων σε συνεταιριστική βάση.

1.5 Περιβαλλοντική Παρέμβαση

Όπως δημιουργία μαθητικών συνεταιρισμών ανακύκλωσης σκουπιδιών με την συλλογή μεταλλικών δοχείων αναψυκτικών και μπουκαλιών νερού που χαρακτηρίζονται από την εύκολη μέθοδο ανακύκλωσης τους.

Σκοπός η ενίσχυση των κοινών μαθητικών ταμείων και η προώθηση του συνεταιριστικού μοντέλου επιχειρηματικότητας, ως ένας ακόμη τρόπος εργασίας, που μπορεί να αναπτυχθεί από τους μαθητές κατά την μελλοντική ενεργώ εργασιακή τους σταδιοδρομία.

Πράσινα Γιάννενα, ενέργεια-κυκλοφοριακό. Κίνητρα για την αξιοποίηση των Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων.

Δημιουργία εναλλακτικών χώρων στάθμευσης των συμβατών αυτοκινήτων εκτός της πόλης και κίνηση με μικρά ηλεκτροκίνητα εντός της πόλης.

1.6 Νέες Τεχνολογίες

Όπως ενέργειες που αποσκοπούν στην εύκολη και χαμηλού κόστους πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίας, όπως εύκολη και χαμηλού κόστους πρόσβαση στο internet. Πιλοτικό πρόγραμμα γνωριμίας με Η/Υ. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (μικρό κουτί) κόστους 100€ με δυνατότητα σύνδεση του στην τηλεόραση (internetoμηχανή).

Όπως ενέργειες που αποσκοπούν στην αναγνώριση του έργου των ανθρώπων της σύγχρονης τεχνολογίας με την δίκαιη κατανομή ηθικών και υλικών αμοιβών από την Πολιτεία και την Κοινή Γνώμη.

Μέσα επίτευξης του σκοπού

Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, τέτοια ενδεικτικά είναι:

Η επιμόρφωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση για την Συνεταιριστική Παιδεία και την Κοινωνική Οικονομία μέσω κατάρτισης καi εκτέλεσης σχετικών προγραμμάτων. Η οργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και δημοσίων συζητήσεων. Η Ενημέρωση του κοινού, και ειδικότερα της νέας γενιάς και των ηγετών της κοινής γνώμης, για την φύση του συνεργατισμού και της Κοινωνικής Οικονομίας και τα ωφελήματα που προσφέρουν.