Υποστήριξη συνεταιριστικών δομών

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. ως μια Δομή Υποστήριξης και Ανάπτυξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων προσφέρει συμβουλευτική και κατάρτιση στο σύνολο ή στις επιμέρους ενότητες που ακολουθούν:

1η ενότητα: Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς

 • Τι είναι και τι δεν είναι ένας συνεταιρισμός.
 • Η διπλή φύση των συνεταιρισμών ως Οργανώσεις και Επιχειρήσεις
 • Διαφορές με άλλες μορφές οργανώσεων τις Κοινωνικής Οικονομίας
 • Διαφορές με άλλες μορφές επιχειρήσεων
 • Τύποι συνεταιρισμών
 • Οι συνεταιριστικές αρχές στην πράξη: Διοικητικό και οικονομικό μοντέλο των συνεταιρισμών
 • Συνεταιριστικά εργαλεία: συνεταιριστική εκπαίδευση, οικονομία κλίμακας με την συνεργασία μεταξύ των  συνεταιρισμών.
 • Η σχέση τους με την ευρύτερη κοινωνία

2η ενότητα: Οργάνωση Ομάδας για την ίδρυση συνεταιρισμού

 • Τρόποι Λειτουργίας και αποφάσεων
 • Κοινό όραμα
 • Διαχείριση Συγκρούσεων

3η ενότητα: Ο Συνεταιρισμός ως Οργάνωση

 • Κατάρτιση καταστατικού με την εισαγωγή στοιχείων των συνεταιριστικών αρχών στο διοικητικό και οικονομικό μοντέλο τους και συνεταιριστικών εργαλείων

4η ενότητα: Ο Συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

 • Κατάρτιση Σχεδίου Βιωσιμότητας (Επιχειρηματικού Σχεδίου) με την εισαγωγή στοιχείων των συνεταιριστικών αρχών στο διοικητικό και οικονομικό μοντέλο τους και συνεταιριστικών εργαλείων

5η ενότητα: Χρηματοοικονομικά εργαλεία

 • Βασικές δεξιότητες λογιστικών εφαρμογών μιας επιχείρησης, Επενδυτικό Σχέδιο, Χρηματοδότηση, Απόσβεση επενδύσεων, Πωλήσεις, Διαχείριση αγορών για την παραγωγή, Γενικά έξοδα, Προσωπικό,  Αποτελέσματα Χρήσης, Χρηματοροές- ρευστότητα,  Ισολογισμός, Ανάλυση Οικονομικών Δεικτών, Αποθεματικά Ταμεία

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση περιεχομένων των εγχειριδίων συνεταιριστικής κατάρτισης του Δίκτυο ΚΑΠΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τ.Θ 1333 – Τ.Κ. 45100 Ιωάννινα
Email: info@diktio-kapa.dos.gr
Tηλ. +306972404946