Αμοιβαιότητα – Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της Κοινωνικής Οικονομίας 

Αμοιβαιότητα – Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της Κοινωνικής Οικονομίας 

Αμοιβαιότητα – Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της Κοινωνικής Οικονομίας 

Μια νέα έκδοση του Καθηγητού του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου Γιώργου Ο. Τσομπάνογλου

Παρουσίαση

Η ανά χείρας έκδοση επιδιώκει να αναδείξει τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και να εξετάσει το ρόλο του ως υποδείγματος αμοιβαιότητας για την προώθηση νέων μορφών κοινωνικής διακυβέρνησης σε συνθήκες βιώσιμης και ελκυστικής ανάπτυξης. Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας συνθέτει το πλέγμα οργανωμένων δραστηριοτήτων φορέων που καλύπτουν το χώρο ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας, χαρακτηρίζοντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο δραστηριοποίησης οργανισμών ιδιωτικού δικαίου.

Τα πεδία δραστηριοποίησης των οργανισμών αυτών καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ιδιωτική ασφάλιση, η γεωργία, οι κατασκευές, η βιοτεχνία, το εμπόριο, οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, η στέγαση, το περιβάλλον, ο αθλητισμός, οι πολιτιστικές υπηρεσίες κλπ.

Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας αφορούν τις δράσεις οργανισμών που δεν ανήκουν στον παραδοσιακό ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα (αλλά ούτε και στον δημόσιο τομέα της οικονομίας) και διέπονται από αλληλέγγυο επιχειρηματικό πνεύμα για την προώθηση κοινωνικών σκοπών και στόχων.

Αφετηρία της έκδοσης αποτελεί η παραδοχή ότι η ψηφιοποίηση της εργασίας και η εδραίωση νέων τοπικών μορφών οργάνωσης της καθημερινότητας έχουν επιφέρει δομικές αλλαγές στα κάθετα συστήματα που δεν συνεργάζονται με οριζόντιες μορφές συμμετοχής των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών τροφοδοτεί την ενδογενή ανάπτυξη, η οποία συγκροτεί συμπράξεις εργασίας, υφαίνοντας ένα ισχυρό δίκτυο αυτοβοήθειας, συνεργασίας και μάθησης που επιτρέπει την συμμετοχή να λειτουργήσει σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκδοση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητές και σχεδιαστές των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν με αντικειμενικό τρόπο την συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Εισαγωγή – Γιώργος Ο. Τσομπάνογλου

ΜΕΡΟΣ Α΄. ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Sam Wong
Γιώργος Ο. Τσομπάνογλου
Λάζαρος Δούρβος
Ειρήνη-Ιωάννα Βλαχοπούλου
Tanja Winkler
Jaqui Goldin
Anne Statham
Mary Kay Schleiter
Kathrine Rhoades
Ιωάννα Γιαννοπούλου
Ελένη Πουλή
Ελένη Γρομπανοπούλου
Καλογραία Μαρία
Κασσέρης Εμμανουήλ
Γεώργιος Κορρές

ΜΕΡΟΣ Β΄. ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: Η ΔΟΜΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Phillip Watt
Anastasia Crickley
Pauline Conroy
Hugh Frazer
Mick Rafferty
Tony Varley
Mary Ruddy
Anna Lee
Roisin McDonough
Paul Cullen
Fintan Farell
Julie O’Neil
Brian Harvey
Niall Crowley

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία – 2008/2250(ΙΝΙ)
Patrizia Toia

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία (2008/2250(ΙΝΙ))

Έκθεση σχετικά με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (2011/2116(ΙΝΙ))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Ο ρόλος των Συνεταιρισμών στον Προγραμματισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κρήτη-Ελλάδα. Μέθοδος για μία Αυτάρκεια Μέρα με την Μέρα – Γιώργος Ο. Τσομπάνογλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Πρόταση – Σχέδιο Διαβούλευσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων –
Γιώργος Ο. Τσομπάνογλου, Ιωάννης Μανομενίδης
Οι συμμετέχοντες συγγραφείς και συν-συγγραφείς του βιβλίου.