Platform Design Tools

Platform Design Tools

Platform Design Tools

Μια ανασκόπηση των μεθοδολογιών για τον Σχεδιασμό και την Εκκίνηση των Συνεταιριστικών Πλατφορμών (Οργανωτικά και Τεχνικά Θέματα).
Univesitat Oberta de Catalunya – Dimons