Στρατηγικό Σχέδιο της ICA 2020-2030

Στρατηγικό Σχέδιο της ICA 2020-2030

Στρατηγικό Σχέδιο της ICA 2020-2030

Μια Ανθρωποκεντρική Πορεία για μια Δεύτερη Συνεταιριστική Δεκαετία (2020-2030)

Στη Γενική Συνέλευση της ICA το 2017 στην Κουάλα Λουμπούρ, δόθηκε η ακόλουθη εντολή στο νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο:

Αναθεώρηση της συνολικής στρατηγικής που εκφράζεται στο Σχέδιο για μια Συνεταιριστική Δεκαετία 2011-2020, με προοπτική το 2030, με βάση το σχέδιο δράσης, τον οδηγό της πολιτικής, και το έργο του Leadership Circle, του Co-operative Roundtable και της Επιτροπή Blue Ribbon για το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο, ανάλογα με την περίπτωση, σε στενή συνεργασία με τις περιφέρειες και τους τομείς της Συμμαχίας και σε συνεννόηση με όλα τα ενταγμένα στην Συμμαχία μέλη, με στόχο μια πρόταση ενός νέου, ανθρωποκεντρικού δρόμου για την παγκοσμιοποίηση μέσω της αυξανόμενης σημασίας που δίνεται στην συνεταιριστική δράση, και από τα όργανα της Συμμαχίας που ενισχύουν τη συνδυασμένη δράση τους στην υπηρεσία των συνεταιρισμών και των εθνικών τους δομών.

Αυτό το έγγραφο έχει συζητηθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της ICA στο Κιγκάλι στις 17 Οκτωβρίου 2019. Αποσκοπεί στην τόνωση των ανταλλαγών μεταξύ των μελών της ICA. Μόλις εγκριθεί το περιεχόμενο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του οριστικοποιημένου εγγράφου στο Συνέδριο στη Σεούλ το 2020.

Οι ακόλουθες σελίδες εξετάζουν διαδοχικά:

ΤΜΗΜΑ 1

Τον σκοπό και την αποστολή της ICA απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος.

ΤΜΗΜΑ 2

Πώς θα ενισχυθεί η Συνεταιριστική Ταυτότητα σε αυτή τη νέα δεκαετία.

ΤΜΗΜΑ 3

Το όραμα το οποίο ξεκίνησε στο Σχέδιο για μια Συνεταιριστική Δεκαετία 2011-2020, και το οποίο προτείνεται να συνεχιστεί έως το 2030.

ΤΜΗΜΑ 4

Την σχέση μεταξύ των τεσσάρων θεμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου, όπως παρουσιάζεται, και των πέντε πυλώνων του Σχεδίου για μια Συνεταιριστική Δεκαετία 2011-2020.

ΤΜΗΜΑ 5

Περιλαμβάνει το ίδιο το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εκτίθεται σε τέσσερα βασικά θέματα. Εξηγείται η ιδέα πίσω από κάθε θέμα, καθορίζονται οι αντίστοιχοι στρατηγικοί στόχοι και εξειδικεύονται συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες που θα μεταφραστούν σε επιχειρησιακά σχέδια εργασίας.

Συνέχεια