Αναγνώριση και Νομικές Μορφές της Κοινωνικής Επιχείρησης στην Ευρώπη: Μια Κριτική Ανάλυση από την πλευρά του Συγκριτικού Δικαίου

Αναγνώριση και Νομικές Μορφές της Κοινωνικής Επιχείρησης στην Ευρώπη: Μια Κριτική Ανάλυση από την πλευρά του Συγκριτικού Δικαίου

Αναγνώριση και Νομικές Μορφές της Κοινωνικής Επιχείρησης στην Ευρώπη:Μια Κριτική Ανάλυση από την πλευρά του Συγκριτικού Δικαίου Antonio Fici Euricse

Αναγνώριση και Νομικές Μορφές της Κοινωνικής Επιχείρησης στην Ευρώπη:
Μια Κριτική Ανάλυση από την πλευρά του Συγκριτικού Δικαίου Antonio Fici Euricse