1η παρουσίαση Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5+, ΕΤ3 2-1-2012