Συνεταιριστικές εκδόσεις #2

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Antonio Fici

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη νομική ταυτότητα των συνεταιρισμών. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τον ρόλο και τη λειτουργία του νόμου και της συγκριτικής νομικής έρευνας για το θέμα της συνεταιριστικής ταυτότητας (Μέρος 2). Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη συνεταιριστική ταυτότητα στο πλαίσιο των Αρχών της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) και της Δήλωσης της ICA για την Συνεταιριστική Ταυτότητα γενικά (Μέρος 3). Το τρίτο μέρος συγκρίνει τη Δήλωση της ICA για την συνεταιριστική ταυτότητα με τη νομική ταυτότητα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποδίδουν σε συνεταιρισμούς (Μέρος 4). Ακολουθούν τα συμπεράσματα.

Dr. William King and the Cooperator 1828-1830

Dr. William King and the Cooperator 1828-1830

Dr. William Kιng. Η ζωή και το έργο του πρωτεργάτη του συνεργατισμού, στο οποίο βασίστηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι συνεταιρισμοί στην Βρετανία και στον Κόσμο. Σύντομα μεταφρασμένες και στα ελληνικά

Περιλαμβάνει τις εκδόσεις του περιοδικού «Ο Συνεργατιστής»
Σύντομα και στα ελληνικά


Social and Solidarity Economy: Building a Common Understanding

Social and Solidarity Economy: Building a Common Understanding

Sustainability Reporting for Co-operatives: A Guidebook

Sustainability Reporting for Co-operatives: A Guidebook

Survey of Cooperative Capital

Survey of Cooperative Capital

Cooperatives and Social Enterprises: Governance and normative frameworks

Cooperatives and Social Enterprises: Governance and normative frameworks

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (PECOL)

Αγγλική έκδοση του Προσχεδίου Αρχών Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας (PECOL) της Ομάδας Μελέτης για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Νομοθεσία (SGECOL). Το PECOL αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Κινήματος και για μια εθνική συνεταιριστική νομοθεσία η οποία να είναι σύμφωνη με τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές

Ελληνική μετάφραση του Προσχεδίου Αρχών Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας (PECOL)


Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης και απασχόλησης

Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης και απασχόλησης

Έκθεση των συζητήσεων της Συνεταιριστικής ομάδας εργασίας (Cooperatives Europe – Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου 2013 και Νοεμβρίου 2014 με περιοχόμενο ιδέες και προτάσεις για δράση.


Building Strong Development Cooperation: Partnership Opportunities between Cooperatives and the EU

Building Strong Development Cooperation: Partnership Opportunities between Cooperatives and the EU